Κάνουμε χρήση των εργαλείων Web 2.0 και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης πάνω στα οποία και επιμορφωθήκαμε, και δημιουργούμε νέες συνθήκες μάθησης για τους μαθητές μας. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική τάξη μας, με δειγματική διδασκαλία, στον παρακάτω σύνδεσμο

http://eclass.sch.gr/courses/EL641132/

Οι γνώσεις που αποκομίσαμε από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus+ έγιναν εκπαιδευτικές εμπειρίες, με τη συμμετοχή μας στα προγράμματα eTwinning, και Teachers4Europe